FETT-UTSKILLER

Alle bedrifter som har sitt virke i å tilberede mat må ha installert en fettutskiller, som må tømmes regelmessig. Det er knyttet strenge krav til en slik jobb. Fett regnes som et farlig avfall.

Før vann renner ut i avløp brukes fettutskilleren til å separere ut fettet fra vannet. Fett flyter opp til overflaten i en fettutskiller og samler seg der. Å ikke tømme utskilleren resulterer i både vond lukt og utslipp av fett. Konsekvensen er tette avløp og oversvømmelser.

Hvor ofte avhenger av størrelse på og bruk av fettutskilleren, men det bør gjøres minst en gang årlig.

Krav til tømming avhenger av kommunen man befinner seg i, men om de ikke overholdes kan de ansvarlige få både bøter og straff i henhold til lovverk om forurensning.

Vann som inneholder fett, kan gjøre stor skade på en kommune sitt avløpsnett. Kostnader for å reparere skadene kan det da kreves at må dekkes av bedriften.

En tømmebil åpner fettutskilleren og spyler den i tillegg til rørene inn og ut, helt rent. Etter oppdraget er fullført samles og fraktes fettet og det møkkete vannet som er brukt bort, til et godkjent avfallsdeponi.

OLJE-UTSKILLER

En oljeutskiller forhindrer olje i det offentlige avløpsnettet eller vassdrag. Vann som er forurenset med en mengde olje behandles av en oljeutskiller. Vaskehaller og verksteder er pålagt å ha en godkjent oljeutskiller.

Oljen som skilles ut i en oljeutskiller og avfall fra sandfang, er farlig avfall. Olje og slam skal leveres til et godkjent avfallsdeponi for farlig avfall, og ikke blandes med annet avfall. Bedriften med avfall fra sandfang eller olje fra en oljeutskiller kan ikke lagre dette hos seg i mer enn et år.

Størrelsen på oljeutskilleren skal være tilpasset mengdene vann den tar inn. For at oljen skal ha tid til å stige til overflaten er dette viktig at oljeutskilleren har den oppholdstiden nødvendig. Tilsyn av oljeutskilleren er viktig, og Miljødirektoratet anbefaler at den bør tømmes minst en gang i året, og før kapasiteten på oppsamling overstiger 80 prosent av totalen. Renseeffekten reduseres kraftig hvis mengden vann som kommer inn i oljeutskilleren er større enn dens kapasitet. Hvis oljeutskilleren lagrer oppsamlet olje i våtvolumet, så bør tømming skje før 25 prosent av volumet er fylt med olje.

Noen kjemikalier kan redusere effekten og funksjonen til en oljeutskiller, ved at oljen ikke stiger til overflaten. Den fordeles som dråper i vannet. Dette er oljeemulsjon. Det er kun oljeholdig avløpsvann som en oljeutskiller er lagd for å ta seg av. Derfor må bedrifter hvor bruk av oljeutskiller er nødvendig, ikke bruker kjemiske produkter i oljeutskilleren som danner dette. Disse kjemikaliene skal heller kildesorteres som farlig avfall.

Det er viktig å huske at virksomheter med en oljeutskiller kan dokumentere rutiner for tømming, drift og vedlikehold av den.