bildet viser en bil som står

Slamsuging for sikkerhets skyld

Forurenset slam er et avfallsprodukt som må fjernes og hele denne prosessen er strengt regulert av myndighetene. Kenneth Wernersen hos oss i Akershus Miljø tviler ikke et sekund på at det er en bra ting; «Det ligger så mye i det slammet vi suger opp som ingen av oss egentlig ser. Det er olje, kjemikalier og tungmetaller og alt dette må håndteres korrekt på behandlingsanlegg eller deponier. Gjør vi ikke det får vi alt dette ut i naturen og grunnvannet, og følgene av det vil bli katastrofale!»

Farlig slam

I all hovedsak er det bedrifter som har jevnlig behov for slamtømming. Stort sett dreier det seg om oljeslam fra oljeutskillere ved vaskehaller eller andre former for sandfang der vannet renner bort og slammet blir liggende. Det er dette som må tømmes. 

«I tillegg tømmer vi septiktanker, fettutskillere og borreslam fra tunellbygging. Strengt tatt alt av flytende masser som er for flytende til å håndtere med gravemaskin og tipp – det går inn i tanken», sier Kenneth. «Det vanligste er at vi henter opp forurenset slam som jo er et avfallsprodukt. Og selv om det ofte er fra bedrifter eller virksomheter, så hender det også at vi må rykke ut til kjellere etter styrtregn og vanninntrengning der jord og leire også blir med. Det må jo også ivaretas på en ordentlig måte.»

Fast tømmeavtale

De fleste bedrifter har behov for jevnlig tømming og kontroll av sandfang. Hvilken syklus din bedrift må forholde seg til avhenger selvsagt av belastningen på anlegget. Noen må faktisk belage seg på flere årlige tømminger, gjerne opptil to til fire ganger i året. «Det som er fint med jevnlige kontroller er at man da alltid vet status hos seg. Vi tar målinger og kontrollerer anlegget, leverer slammet på egnet deponi og rapporterer inn til myndighetene. Strengt tatt sørger vi for at du ikke trenger å tenke mer på akkurat den biten enn helt nødvendig!»

For hva er egentlig konsekvensene om sandfangene ikke får det jevnlige tilsynet som trengs? 

  • Manglende tømming av sandfang kan føre til tette rør som senere må spyles for rene. 
  • Om sandfanget blir fullt vil kunne medføre akutt forurensningsrisiko ved utslipp av forurenset masse fra for eksempel bensinstasjoner og vaskehaller. 
  • Ved store vannføringer, vil fulle sandfang kunne føre til oversvømmelser og stor skade på eiendommer

Så ta kontakt med oss i Akershus Miljø AS for en uforpliktende samtale om ditt slamtømmebehov og pris.

Vi fjerner alt av slam og annet flytende avfall for deg – og vi sørger for at det kommer dit det skal!

bildet viser en kontakt oss knapp
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of all the cookies.